נגישותתוכן מרכזי
 

דברי הסבר

תכנית המתאר הכוללנית של מיתר יוצאת לדרך בימים אלה. צוות מקצועי רחב בתחומי תכנון
ערים, אדריכלות, כלכלה, איכות סביבה, חברה, תחבורה, נוף ותשתיות בראשות משרד –
"פרחי צפריר אדריכלים בע"מ", החל לפני כחודש את עבודתו. התכנית מקודמת על ידי
מינהל התכנון במשרד האוצר והמועצה המקומית מיתר ומלווה על ידי ועדת היגוי
בינמשרדית רחבה של משרדי הממשלה וגופים נוספים.
בשלב הראשון לומד הצוות את תמונת המצב של הישוב ושל המרחב הסובב ואוסף לצורך כך
מידע רב מגורמים שונים: משרדי ממשלה וגורמי תכנון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
סיורים בשטח, פגישות עם נציגי המועצה וממלאי תפקידים ותושבים. הכנת תכנית המתאר
תלווה בכל שלביה בתהליך שיתוף ציבור ואנו מזמינים את כל התושבים ובעלי העניין
לקחת בו חלק.

תכנית המתאר מהווה הזדמנות עבור הישוב ותושביו לחשוב מחדש על הפיתוח העתידי של
מיתר ועל הזיקות שלו למרחב הסובב.
כיצד יראה הישוב בשנת 2040 ? כמה תושבים הוא ימנה? כיצד ניתן לחזק את הקשר בין
הישוב למרחב הפתוח?
כיצד ניתן לקדם פיתוח כלכלי של המועצה? מהו המגוון, ההיקף והמיקום המיטבי של שרותי
הציבור )תרבות, פנאי, בריאות, ספורט( ומוסדות החינוך, עבור האוכלוסייה העתידית?
צוות התכנון יבחן במהלך הכנת התכנית, ביחד עם המועצה ותושביה שאלות אלו
ואחרות, במטרה ליצור תכנית מיטבית.
שיתוף הציבור
תכנית המתאר הכוללנית מלווה בהליך שיתוף ציבור וזאת על מנת לאפשר לתושבים,
לבעלי תפקידים ולבעלי עניין לקחת חלק בתהליך ובכך להפוך מגורם מושפע לגורם
משפיע. שיתוף הציבור נעשה כבר מהשלבים הראשונים ומלווה את התכנית בשלביה
השונים.

כיצד תוכלו להיות מעורבים בתהליך?


ב - 29.5.17 בשעה 19.30 נקיים באולם בית ספר חמדת מפגש ראשון, בו נדון יחד
בעבודה בקבוצות, במאפיינים של מיתר מה חשוב לשמר בה גם בתכנון העתידי, אילו
דברים שכדאי לשנות ולאילו צרכים יש לתת מענה במסגרת התכנית.
יש חשיבות רבה להשתתפות תושבים וותיקים וחדשים, בגילאים שונים ונעשה מאמץ לעודד
אותם להגיע למפגשים.
בשלב השני של תהליך התכנון, מספר חודשים לאחר מכן ,נגבש יחד את תמונת העתיד
הרצויה של מיתר, ואת הסוגיות המרכזיות שישמשו בסיס להגדרת מטרות ויעדי התכנית.
במהלך תקופה זו ולאחריה, נגבש דרכים נוספות לקבלת משוב מהציבור, מול הסוגיות
המרכזיות בהן תעסוק התכנית.
אנו רואים בהעברת המידע ההדדי חלק חשוב מתהליך התכנון ונפעל בשקיפות מרבית
כדי לידע את הציבור בכל אחד משלבי התכנון, באמצעות כל ערוצי התקשורת העומדים
לרשות המועצה.
אנו מביאים להלן דברי הסבר כלליים קצרים שמטרתם להבהיר מה היא תכנית מתאר
כוללנית.

מהי תכנית מתאר כוללנית ליישוב?


תכנית המתאר, הינה מסמך חוקי ומחייב המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים בכל
הנושאים בעלי היבט פיסי, לטווח של כ - 20 השנים הבאות, אך לא ניתן להוציא מכוחה
היתרי בנייה. התכנית, קובעת סוגיות מכריעות בעתידו של הישוב כמו: גודל האוכלוסייה
העתידי, אופי הישוב, ייעודי קרקע לתחומים שונים ביניהם מוסדות ציבור וחינוך, גינות
ציבוריות ופארקים, תנועה ברכב, באופניים וברגל, מגורים, תעסוקה ומסחר, מערך השטחים
הפתוחים והדרכים לשמור עליהם בהקשר המקומי ובהקשר האזורי. סוגיות אלו הינן בעלות -
משמעויות נרחבות, המשפיעות השפעה ישירה על איכות חייהם של התושבים ועל​ עתידו
החברתי והכלכלי של הישוב.
תכנית המתאר סוללת את הדרך לאישור תכניות מפורטות הנגזרות ו/או המתואמות
איתה שמהן ניתן להוציא היתרי בנייה.
לאחר אישורה בוועדה המחוזית התכנית תקבל מעמד סטטוטורי )חוקי(, שיהווה את הבסיס
התכנוני לתוכניות המפורטות.
מהם הכלים של תכנית המתאר וכיצד היא בנויה?
קביעת יעדי הפיתוח היקף האוכלוסייה הצפוי והרצוי והדרכים להבטיח לה איכות חיים; –
אמצעים לפיתוח הכלכלי של המועצה; הקשרים של המועצה עם המרחב הסובב אותה
והדרכים לחזק אותם; שיפור הנגישות בתחבורה ציבורית, ברכב, באופנים וברגל, פריסת
שירותי הציבור ועוד.
קביעת ייעודים ושימושים בקרקע תכנית המתאר קובעת את ייעודי הקרקע בתוך הקו –
הכחול )הגבולות( של התוכנית. היא מסמנת בתשריט את האזורים שיוקצו למגורים,

לתעסוקה, למסחר, לפארקים, למוסדות חינוך, רווחה וקהילה וכד'. ביכולתה גם לקבוע היכן
ניתן לערב את שימושי הקרקע השונים ובאיזה אופן.
קביעת כללים לשימור שטחים ערכיים והנחיות סביבתיות מרחב המועצה כולל שטחים –
פתוחים מגוונים בערכיות גבוהה. התכנית כוללת הנחיות לטיפול באזורים לשימור, דרכים
ואמצעים לחזק את הזיקות בינם לבין הישוב, אמצעים ל"ניצול" מיטבי של המרחב הייחודי.
תכנית מתאר כוללנית תיצור את התנאים התכנוניים המתאימים לפיתוח איכותי, התואם
את המאפיינים הייחודיים של האזור ואת מאפייני האוכלוסייה וצרכיה, הן לתושבים כיום
והן לתושבים העתידיים.
.​

דברי הסבר