דף הבית

election banner.png

מנהלת הבחירות לרשויות המקומיות עבור מועצה מקומית מיתר:

הגב' אתי שריקר
נייד: 050-6255305


מפת הבחירות און ליין (התוכן הינו מטעם משרד הפנים)


חדשות ועדכונים בחירות 2018:

  
תוכן ההודעה
  
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 1. אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מיתר, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן: 
  מספר הקלפימקום הקלפימען הקלפי
  2.0בית-ספר ממ"ד חמדתשדרות עומרים 1
  3.0בית-ספר מיתריםשדרות המייסדים 1

 2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה: 
  • מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
 3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
 4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.
 5. הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
* "אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי    ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

אתי שריקר,

מנהלת הבחירות

 מיתר 
03/10/2018 09:08
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות / במועצות מקומיות

לכבוד

תושבי הרשות המקומית מיתר

 

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות / במועצות מקומיות

 

שם הרשות המקומית: מיתר

 

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בכ"א בחשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018),

מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 9.

 

ב. המועד והמקום להגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהלת הבחירות במועדים כדלהלן:

 • יום רביעי, י"ז בתשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
 • יום חמישי, י"ח בתשרי תשע"ט  (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

 

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית מיתר - בחדר הישיבות.

 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.

 

חוברות אלה ניתן להשיג במקומות הבאים:

במשרדי המועצה, אצל גב' הלה שחר - עוזרת מנכ"ל המועצה, בתיאום עימה.

חלוקת החוברות תיעשה בימים ובשעות העבודה בהן משרדי הנהלת הרשות פועלים

 

הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהלת הבחירות בתאריכים הבאים:

16/9/18 בין השעות 17:00-18:00 במשרדי המועצה המקומית, חדר ישיבות.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

 

 

 

 

 

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן - חוק הבחירות) וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה - 1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

 

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במיתר הוא 9, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ-3 מועמדים ולא יותר מ-18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 6549, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ-131 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ-197 בהתאם לסעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

 

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים במיתר הוא 9169 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהלת הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 8000 ₪ וזאת בהתאם לסעיף 38א לחוק הבחירות. העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 8000 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהלת הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות,

דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18.

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהלת הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

 

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהלת הבחירות תקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים

לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום 21 באוקטובר 2018

בין השעות 16:00-18:00 במקום: מועצה מקומית מיתר, חדר ישיבות.

מנהלת הבחירות

אתי שריקר

28/08/2018 11:58
מידע על הבחירות לרשויות המקומיות ממשרד הפנים
עפ"י חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965,
מועד אחרון לשליפת פנקס הבוחרים הינו 40 יום לפני מועד הבחירות, כלומר, ביום 20.9.2018.
כדי לממש את זכותך, לבחור או להיבחר, אנו ממליצים למהר ולעדכן את כתובתך בסניפי רשות האוכלוסין וההגירה

ניתן לקבל מידע פנקס באמצעות אתר האינטרנט של משרד הפנים. לתשומת ליבכם, מידע הפנקס אינו מעודכן.
מידע מעודכן ניתן יהיה לקבל רק לאחר 20.9.2018


26/08/2018 14:20
הנחיות מודעות פרסום לבחירות 2018

עם התקרב הבחירות לרשויות המקומיות, נערכת המועצה המקומית מיתר

לקביעת מדיניות שימוש באמצעי תעמולה

לא תאושר תעמולת בחירות על גבי לוחות מודעות ובמקומות שיועדו על ידי המועצה,

למעט עפ"י הנחיות אלה:

 1. לשם תליית מודעות על לוחות המודעות הסגורים יש לפנות לגב' ציפורה נוימן, ראש לשכת ראש המועצה, לשלם אגרה ולפעול כקבוע בחוק העזר לעניין מודעות
 2. מספר המודעות ללוח מודעות סגור שיוקצה לכל מפלגה/ רשימה יהיה עפ"י מפתח יחסי של מס' הנציגים במועצה היוצאת. ניתן יהיה לבקש הדבקה חדשה אחת לשבוע, כאשר בגין כל הדבקה יש למלא אחר הוראות חוקי העזר ולשלם האגרה הנלווית
 3. מספר המודעות ב"לוחות מודעות לתושב השכונתיים" שיוקצה לכל מפלגה/ רשימה יהיה עפ"י מפתח יחסי של מס' הנציגים במועצה היוצאת
 4. שטחי פרסום נוספים, מעבר ללוחות המודעות הקיימים, ייקבעו במשותף עם נציגי הסיעות השונות, ולאחר הקמת לוחות מוסדרים תותר תליית מודעות על פי הסיכום שייקבע עם הסיעות
 5. רשימה שלה שלושה נציגים במועצה היוצאת תהא זכאית לשלוש מודעות בגודל חצי גיליון (50X70 ס"מ) ללוח מודעות
 6. רשימה שלה שני נציגים במועצה היוצאת תהא זכאית לשתי מודעות בגודל חצי גיליון (50X70 ס"מ) ללוח מודעות
 7. רשימה שלה נציג אחד במועצה היוצאת תהא זכאית למודעה אחת בגודל חצי גיליון (50X70 ס"מ) ללוח מודעות
 8. דינה של רשימה חדשה כדין רשימה בעלת נציג אחד במועצה היוצאת
 9. לא יאוחר מ-3 ימים לאחר מועד הבחירות באחריות הרשימות ו/או המתמודדים להסיר את כל מודעות תעמולת הבחירות שלהם. מודעות ו/או תעמולת בחירות שלא יוסרו במועד, יוסרו ע"י המועצה וקנס בהתאם להוראות חוקי העזר, יוגש לרשימה ו/או מתמודד רלבנטיים
 10. הנכם מתבקשים שלא להדביק מודעות אלא על פי המפורט לעיל. לא תותר הדבקה פרטית ו/או פראית של מודעות תעמולה על לוחות מועצה ו/או מכל סוג אחר, על כל מבנה ו/או מתקן ו/או ציוד ציבוריים. כמו כן חל איסור להדבקת סטיקרים על מבנים, מתקנים וציוד רשותי ו/או ציבורי
 11. כנגד מפירי החוק והנחיות אלה ינקטו האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה, לרבות קנסות במידת הצורך, וללא הבחנה פוליטית. הפיקוח הסביבתי הונחה בהתאם
 12. לשם קבלת מידע ופרטים בעניין הצבת דוכני תעמולה, יש לפנות למנהל מחלקת רישוי עסקים, מר אליהו שושנה
 13. לא תותר הצבת אמצעי תעמולה במקומות בהם מתרחשים אירועים רשותיים או ציבוריים במועד האירועים, או במקומות שיכולים לדעת המועצה להפריע לבטיחות ו/או בטחון ו/או מעבר חופשי של הציבור
 14. הצבת דוכנים ו/או שלטים תעשה בכל מקרה באופן שלא יסכן או יפריע לתחבורה הממונעת ו/או לתנועת הולכי רגל במקום ותוך הקפדה יתרה על ניקיון מוחלט של הסביבה
 15. אנא הקפידו על קיום ההוראות. הפרת ההוראות הנ"ל יגררו דרישה להסרה מיידית, קנסות והסרה ע"י המועצה תוך חיוב הרשימה ו/או המתמודד בהוצאות

אנו בטוחים כי תסייעו בידינו למלא אחר הוראות החוק, לשמור על מיתר נקיה ונעימה גם במהלך תקופת הבחירות, ולהחזירה נקיה לתושביה עם תום הבחירות

19/08/2018 16:24
הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למיתר

הנכם מוזמנים להגיש את מועמדותכם.

ניתן לצפות בפרטים ובטפסים להגשת המועמדים - לכניסה לחץ כאן

06/08/2018 14:49
בחירות 2018

תושבים יקרים,

בדף זה יפורסמו כלל בפרסומים בכל הנוגע לבחירות 2018

06/08/2018 13:34


דף הבית