חוגים

מנהלת המחלקה: סימה שמיט

טלפון: 08-6684031
פקס : 08-6512105

רכז חוגים: רוני יריחימוביץ

טלפון: 052-4206147

מרכז הפיס: אמנון אהרוני

טלפון: 08-6518708

נהלים והרשמה לחוגים תשע"ט:

 • פעילות החוגים תחל ביום ראשון 03/09/2018 ותסתיים ביום ראשון 29/06/2018 . (קבוצות הכדורסל והכדורגל התחרותיות תחלנה את פעילותן ביום חמישי 02/08/17).
 • פתיחת החוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים רשומים, המשתנה מחוג לחוג.
 • משתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל מילוי טופס הרשמה ותשלומים כנדרש, הכולל דמי רישום.
 • הורים למשתתפים מתחת לגיל 18 מחויבים לחתום על הצהרת בריאות כתנאי לרישום.
 • אפשרויות התשלום: כרטיס אשראי )בקרדיט(, הוראת קבע, מזומן ושיקים דחויים, עד 10 תשלומים שווים.
 • המשתתף יישא בתשלום חודשי מלא עבור הפעילות בה רשום, גם אם לא נכח בחוג באופן מלא.
 • המחלקה לספורט וחוגים שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוחות הזמנים ובתוכנית החוג, כולל שימוש בבית הפיס לטובת אירועים יישוביים. כמו כן, המחלקה לספורט וחוגים משאירה לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף שהתנהגותו ו/או מעשיו שלו או של הוריו מפריעים למהלך הפעילות התקין של הפעילות, ו/או אינו עומד בתשלום לחוג.
 • בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלו לא תוחזר תמורה או שיעור חלופי.
 • החוגים תומחרו על בסיס 36 מפגשים למשך עונת החוגים.
 • ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.
 • פעילויות שלא יתקיימו עקב ביטול המדריך ו/או סיבות אחרות, יושלמו בתאום בין המשתתפים למדריך. המחלקה לספורט וחוגים שומרת לעצמה את הזכות לבטל עד 2 שיעורים במשך השנה בחוג שנתי, ללא השלמת השיעורים וללא החזר כספי בגינם.
 • בתי אב החייבים כספים לחברה הכלכלית בגין שנים קודמות, יוכלו להירשם לשנת הלימודים תשע"ח רק לאחר הסדרת חובם


לוח חופשות וחגים:

תאריךיוםשם החג
9-11/9/2018א'-ג'ראש השנה
18-19/9/2018ג'-ד'יום כיפור
23-30/9/2018א'-הסוכות
11/4/2018-27/4/2019ה'-ו'פסח
1/5/2019ה'ערב יום השואה
8-9/4/2019ד'-ה'יום הזיכרון ויום העצמאות
8-10/6/2019א'-ב'שבועות

מחירים וביטוח שנת תשע"ט:

 • המחיר המצוין בחוברת הינו העלות השנתית לכל חוג. כל החוגים )אלא אם צויין אחרת( מתקיימים למשך 10 חודשים.
 • דמי הרשמה ע"ס 75 ₪ ייגבו עבור כל נרשם, בתוספת למחיר החוג השוטף.
 • בחוגים תחרותיים, אגרה תחרותית תתווסף לעלות האימונים השנתית.

 הפסקת פעילות וביטולים:

 • על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש לחתום על טופס במחלקת הספורט והחוגים )או בפקס 08-6512105 ( ולצרף את המסמכים המבוקשים.
 • אי הודעה על ביטול ההשתתפות בכתב, ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול השתתפות והחזר כספי.ביטול פעילות דרך המדריך או טלפונית לא מהווה הודעה.
 • משתתף שיבטל השתתפות בחוג, יחויב לתשלום עבור החודש בו התקבלה ההודעה בתוספת חודש נוסף.
 • אין ביטול רטרואקטיבי לחוג משום סיבה שהיא ו/או החזר כספים בגינו
 • משתתף שייעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב, או מכל סיבה אחרת, לא יוכל לדרוש החזר תמורת הפעילות בה השתתף.
 • במקרים של היעדרות ממושכת של למעלה מחודש עקב מחלה/פציעה, יזוכה באופן יחסי בתנאי שהגיש טופס מתאים (אישור רפואי).
 • החל מתאריך 31/01/2019  לא יאושרו ביטול חוגים ולא יבוצעו החזרי תשלום.
 • המשתתף יחויב בעלות החוג עד לסוף שנת הפעילות.
 • בחוגים תחרותיים, החל מתאריך 31/12/2018 לא יאושרו הודעות ביטול ולא יוחזרו כספים.
 • שיעור ניסיון - כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון בחוג שנתי, משתתף שיחליט להמשיך יחויב בעבור שיעור הניסיון.

ביטוח:

 • ספורטאים שהם תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות ע״פ חוק לימוד חובה.
 • משתתף מעל גיל 18 יחוייב בתשלום ביטוח ע״פ חוק הספורט.
 • ביטוח תאונות אישיות לספורטאים עונה לקריטריונים שנקבעים מעת לעת במסגרת חוק הספורט.

הנחות:

 • חוג ראשון למשתתף: תשלום מלא )גימלאים על פי חוק הביטוח הלאומי 10% הנחה מהחוג הראשון(.
 • חוג שני למשתתף: 10% בהתאם למחיר החוג.
 • חוג שלישי ומעלה למשתתף: 15% בהתאם למחיר החוג.
 • ההנחה תינתן בדרוג 0% לפעילות היקרה מבין הפעילויות ובאחוז הגבוה לפעילות הזולה מבין הפעילויות.
 • ביטול חוג במהלך השנה יחייב הפרש ההנחה שניתנה.
 • ההנחה תינתן במעמד ההרשמה.

הרשמה מקוונת לחוגים

להרשמה לחוגים לשנת 2018-2019 לחץ כאן

להורדת חוברת החוגים תשע"ט: