טבלת קנסות מינהלתיות

להלן טבלת קנסות והסכומים בש"ח על פי העבירות המנהלתיות

​העבירות המנהלתיות​​​הקנס בש"ח

(1). חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג- 2003

סעיף 2- (א)- ("לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב, שניתן לפי חוק זה)​500 ש"ח 
סעיף 8 (ה)- בתוך שבוע מיום קראות האירוע שלגביו חלה חובת הדיווח
("בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך, על שינוי במקום מגוריו הקבוע,  על העברת הכלב לבעלים אחרים, ואם מת הכלב- על מותו, עבר בעליו של כלב להתגורר בתחום רשות מקומית אחרת, ידווח על מקום מגוריו החדש גם לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית האחרת")
​250 ש"ח
סעיף 11 (א)- ("המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו (להלן- החצרים), אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה שאת אורכה וסיבה יקבע השר")​500 ש"ח
סעיף 18 (ג) (2)- ("מוסר מידע כתב בפרט מהותי, כדי שיירשם במרכז הרישום").​1,500 ש"ח

(2). תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (ייבוא ואחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה- 2004

תקנה 2- ("לא ייבא אדם כלב מסוכן")​10,000 ש"ח
תקנה 3- ("לא יחזיק אדם כלב מסוכן אלא אם כן הוא הבעלים או המחזיק של הכלב, גילו עולה על 18 שנים והכלב מוחזק ברישיון שניתן כדין ובהתאם לתקנות אלה")​5,000 ש"ח
תקנה 4 (1)- (" בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו... יגרר וינעל את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם")​500 ש"ח
תקנה 4 (2)- ("בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו.. יציב בכל כניסה לחצרים כאמור, שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן", גודל כל אות בשלט, לא יפחת מ 5X5 סנטימטר").​500 ש"ח
תקנה 4 (3)- ("בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו... יחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף זולתו, שגילו מתחת ל-16 שנים").​1,000 ש"ל
תקנה 5- ("בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתיר את יציאתו של הכלב מחצרים או את העצמאות ש הכלב הרשות הרבים אלא אם כן...).​1,500 ש"ח

(3). תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ח- 2005

תקנה 19- ("בעליו של כלב שמוחזק בחצר, יציב בכל כניסה לחצר כאמור, במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב", גודל כל אות בשלט לא יפחת מ-5 סנטימטר")​250 ש"ח

(4). פקודות הכלבת, 1934-

סעיף 14 (1)- ("בעליו של בעל- חי שנושך אדם חייבים לעשות את הדברים הבאים במשך עשרים וארבע שעות, לאחר שנודע להם דבר המקרה:
א. להודיע את העובדה לרופא הממשלתי או לרופא הווטרינרי הממשלתי הקרובים ביותר וכן...
ב. אם היה הבעל- חי הנושך כלב, חתול או קוף- חייבים בעליו לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר, ואם לא היה כלב, חתול או קוף- יעצרוהו בדיר, ברפת, או במקום אחר שיאושר ע"י רופא וטרינרי ממשלתי.")
​2,000 ש"ח
סעיף 9 (א) (1)- ("בעל כלב חייב בכל אלה... לשמור את כלבו בחצירו.")​2,000 ש"ח
סעיף 9 (ב) (2)- ("חייבים בעלי כלבים לקשור את כלביהם בתמידות")​2,000 ש"ח

(5). תקנות הכלבת (חיסון), התסש"ה- 2005

תקנה 2- ("לא יבצע אדם, זולת מחסן, חיסון נגד מחלת הכלבת")
​4,000 ש"ח
תקנה 6- (ה)- ("נודע למחסן מורשה על אירוע כלבת באזור, לא יבצע חיסונים בבעלי- חיים ששהו בו אלא באישורו של הרופא הווטרינר המחוזי ובהתאם להוראותיו, לעניין תקנת משנה זוף "אזור"- תחום שהיקפו וגבולותיו נקבעו בידי הרופא הווטרינר המחוזי ובהתייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני הנוגע לעניין").​4,000 ש"ח
תקנה 3- ("(א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנו אלו.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול לגבי כלבים שמוחזקים במאורות בידוד")
​4,000 ש"ח
תקנה 6 (א) (1)- ("מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע... היה בעל החיים כלב- בדק על בעל החיים ומצא שהוא חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון.")​4,000 ש"ח
תקנה 6 (א) (2)- ("מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע... קיבל מבעליו מידע על כל טיפול רפואי בניתן לבעל- החיים בתקופה של ארבעה עשר ימים לפני יום החיסון ומצא שאין בטיפול כדי לפגוע ביעילות החיסון")​1,500 ש"ח
תקנה 6 (א) (3)- (" מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע... היה בעל-החיים כלב- בדק ומצא שהכלב מסומן לפי חוק ההסדרה בסימון בפרטיו, שווא אימת בקורא שבבים, רישומים ברישיון.​1,000 ש"ח
תקנה 6 (א) (3)- ("היה בעל- החיים כלב או חתול, קיבל מידי בעליו הצהרה, בחתימת ידו כי, למיטב ידיעתו, הכלב או החתול לא נושך בתקופה של עשרה ימים לפחות לפני יום החיסון")​1,000 ש"ח
תקנה 6 (ב)- ("המחסן לא ישלב חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון")​1,000 ש"ח
תקנה 6 (ג)- ("המחסן יאשר בטופס הרישיון, בחתימת ידו, את ביצוע החיסון ומועדו")​500 ש"ח
תקנה 6 (ד)- ("היה בעל החיים כלב- יוודא המחסן את פרטי הרישום במרכז הרישום,ידווח לרופא הוטרינר העירוני בהתאם לתקנות ההסדרה")
​250 ש"ח
תקנה 8- ("מחסן ידווח על כל חיסון וסימון שביצע, בתוך 7 ימים ממועד ביצועו לרופא הוטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר בעל הכלב, הדיווח יעשה בהתאם להוראות תקנות ההסדרה").​250 ש"ח

(6). תקנות הכלבים, החזקת התכלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד, התשי"ט- 1959

תקנה 2 (א)- בלבד שחלפו 24 שעות מהמועד שבו נועד לבעל- החיה על הנשיכה.
("חיה שנשכה אדם אוב על חיים, חייב בעליה להביאה למאורת הבידוד הקרובה תוך 2 שעות ממועד הנשיכה"(
​2,000 ש"ח

​​