הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​​​​מבקרת המועצה הממונה על תלונות הציבור: מטי מויאל
טלפון: 08-6684001 שלוחה מספר 4
דואר אלקטרוני: matym@metar.muni.il

הביקורת במועצות המקומיות פועלת מכוח צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950. הביקורת תתבצע לגבי כל מחלקות המועצה ועובדיהן, לגבי המועצה הדתית שבתחומה, לגבי החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ ולגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.
סעיף 145 לצו מונה את תפקידי המבקר:
  1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
  3. לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
  5. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה."
עוד נקבע בצו המועצות המקומיות כי אחת לשנה יגיש המבקר לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת דוח על ממצאי הביקורת שערך. לאחר שיתקבלו הערות ראש המועצה לממצאי הביקורת ולאחר שהוועדה לענייני ביקורת תדון בהם, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות לתיקון הליקויים.

בתום התהליך, יפורסם הדוח השנתי בציבור, באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. מבקרת המועצה תנהל מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים, בשיתוף הצוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל המועצה.

מבקרת המועצה מכהנת גם כממונה על תלונות הציבור.

כל אדם אשר סבור כי נפגע מהתנהלות המועצה או עובדיה או שרצונו להעיר על איכות השירות או ליקויים בו, רשאי להגיש תלונה באמצעות אתר המועצה (צור קשר), באמצעות פנייה מקוונת או בפגישה מתואמת מראש. 

המלין יקבל בהקדם האפשרי הודעה כי תלונתו התקבלה. הממונה על תלונות הציבור תפנה את התלונה לטיפול הגורמים הרלוונטיים ותערוך מעקב אחר התקדמות הטיפול. המלין יקבל במידת הצורך עדכונים לגבי הטיפול בתלונה ובסיכומו של דבר יקבל מכתב המסכם את הטיפול.

אם על פי דעתה של הממונה על התלונות נדרשת נקיטת פעולה מתקנת רחבה יותר במועצה, יינקטו הפעולות הנדרשות בתיאום עם מנכ"ל המועצה ומנהל המחלקה הרלוונטית.

בסיום כל שנה יוכן דוח המתעד את התלונות ואת הטיפול בהן, לרבות מסקנות רחבות והמלצות לשיפור שירות המועצה בנושאים שונים. הדוח יימסר לראש המועצה ולכל חברי המועצה ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם הדו"חשנהקישור להורדה
דו"ח מבקרת המועצה2019להורדהדו"ח מבקרת המועצה2019
דו"ח מבקרת המועצה2018להורדהדו"ח מבקרת המועצה2018
דו"ח מבקרת המועצה2017להורדהדו"ח מבקרת המועצה2017
דו"ח מבקרת המועצה2016להורדהדו"ח מבקרת המועצה2016
דו"ח תלונות הציבור2019להורדהדו"ח תלונות הציבור2019
דו"ח תלונות הציבור2018להורדהדו"ח תלונות הציבור2018
דו"ח תלונות הציבור2017להורדהדו"ח תלונות הציבור2017
דו"ח תלונות הציבור2016להורדהדו"ח תלונות הציבור2016
דוח מבקרת 20202020לחץ כאןדוח מבקרת 20202020
​​