הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנית מתאר מקומית

תכנית מתאר מקומית היא תכנית המנחה את כיווני הפיתוח של מרחב שלם. (ישוב או מספר ישובים). התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע עיקריים ( מגורים, שטחים פתוחים, שטחים למבני ציבור, דרכים ועוד) ונותנת הוראות לגבי שימושים מותרים ואפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. תכנית המתאר הינה מסמך סטטוטורי ויש לה תוקף של חוק. כדי לשנות תכנית שאושרה, נדרשת תכנית חדשה המבטלת או משנה את התכנית המאושרת.

הקו הכחול של  התכנית

התיחום הגיאוגרפי של מרחב התכנית, הקובע את מכלול השטחים לגביהם חלה התכנית. נהוג לסמן אותו בצבע כחול (ומכאן שמו). הקו הכחול יכול לכלול ישוב אחד או מספר ישובים.

ייעודי קרקע

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסויים  למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור". הייעוד מסומן בתשריט  של התכנית בצבעים שונים (למשל צבע חום ליעוד של מבני ציבור וסגול ליעוד של תעסוקה).

שימושים מותרים

הפעילויות המותרות בייעוד קרקע מסויים שנקבע בתכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור מגורים ניתנים בנוסף שימושים של דרכים, שטחים פתוחים, ועוד.

תכנית מפורטת

תכנית המפרטת את תכנית המתאר המקומית. התכנית קובעת את גבולות המגרשים, את ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בתכנית, את קווי הבניין (גבולות הבינוי המותרים על המגרש) מספר הקומות המותר, גובה הבניינים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת מהווה בסיס לקבלת היתר בניה.

תכנית בנין עיר

תכנית בניין עיר (תב"ע) היא כינוי נפוץ לתכנית מתאר או לתכנית מפורטת.

תשריט התכנית

תשריט התכנית הוא מפה המציעה את שטח התכנית. בתשריט מסומנים ייעודי הקרקע על ידי הצבעים השונים והוראות כתובות נוספות באמצעות סמלים. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון.

הוראות התכנית

הוראות התכנית (מכונות גם "תקנון") הן המלל הכתוב הקובע מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאילו מטרות. הוראות התכנית מנוסחות כמסמך משפטי.

ועדת התכנון המקומית

ועדת התכנון המקומית היא המוסמכת לדון בתכנית ולהמליץ על אישור תכנית המתאר המקומית בפני הוועדה המחוזית

ועדה מחוזית לתכנון ובניה

הועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים (כגון: קק"ל, רשות שמורות הטבע וכד') ועדה זו היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר.

* המילון כולל פרשנות חופשית של המונחים. ההגדרות המדוייקות מופיעות בחוק התכנון ​והבניה.​