הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ניתוח מצב קיים

בשלב  התכנון הראשוני נאסף מידע תכנוני קיים וידע קיים בנוגע למגוון היבטים רלבנטיים לתכנית (תחבורה, שטחים פתוחים, תעסוקה, תשתיות, מגורים, חברה וקהילה, שירותי ציבור, שימור, סביבה ועוד) ומאושרת מדיניות התכנון. בשלב זה מנותח המצב הקיים ומוגדרות סוגיות והזדמנויות לגביהן צריכה התכנית להתייחס. ניתוח המצב הקיים מתייחס למכלול הנתונים והמידע, כולל מידע ממפגשים עם המועצה והציבור.

גיבוש מטרות, יעדים ופרוגרמה

על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדרות מטרות התכנית, יעדיה והפרוגרמה לתכנית. זו קובעת את יעדי האוכלוסייה והיקף השטחים הנדרשים לשימושים השונים.
הדגשים לגבי מטרות ויעדי התכנית עשויים להשתנות במהלך הכנתה, בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני פיתוח מרכזיים, המשפיעים על תמונת העתיד של מרחב התכנון.

הכנת חלופות תכנוניות והערכתן

בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים ישמשו נקודת מוצא לפיתוח החלופות. החלופות התכנוניות מציגות אפשרויות שונות להשגת מטרות התכנית. בהמשך יתבצע תהליך הערכה ותגובש חלופה מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש תכנית המתאר.

תכנון סטטוטורי

בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים (המסמכים הנדרשים על פי חוק לצורך אישור התכנית), לקראת הצגתם לוועדה המקומית ובהמשך לוועדה המחוזית.