הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנית מת​​​אר כוללנית

מהי תכנית מת​​​אר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית, על פי שמה, היא תכנית מתארית, כלומר תכנית שמביטה על הישוב מבט כולל ולא נכנסת לרמת הבית הבודד. לאחר אישורה היא הופכת למסמך בעל תוקף חוקי, המתווה את המסגרת לתכנון פיזי ואת כיווני הפיתוח העתידיים, בדרך כלל בטווח זמן של כ-20 שנה. התכנית כוללת מסמך הוראות כתוב (תקנון), תשריט גרפי, וכן נספחים בנושאים שונים. כיום נמצאות בהכנה עשרות תכניות מתאר ליישובים ברחבי הארץ.
התכנית תעסוק בסוגיות חשובות מאוד לעתידה של מיתר, כגון: זהותו ואופיו של הישוב מול מגמות הפיתוח באזור, היקפי האוכלוסייה הצפויה, דרכים ואמצעים למנוע הזדקנות של האוכלוסייה ומתן מענים למגוון גילאים, אמצעים לחיזוק כלכלי של הישוב והבטחת משאבים למועצה שיאפשרו מתן שירותים בהיקף ובאיכות ראויה לתושבים, שיפור מערך התנועה והכבישים, שמירה וטיפוח של השטחים הפתוחים  בתוך הישוב ובמרחב המקיף אותו, מערך התשתיות – מים ביוב וניקוז ועוד. מטרתה של תכנית מתאר כוללנית ליצור הסדרה והתוויה כוללת של התפתחותו העתידית של הישוב.

באילו נושאים עוסקת​​ תכנית המתאר? מה הכלים העומדים לרשותה?

תכנית המתאר עוסקת בעיקרה בפיתוח פיזי, והכלים העיקריים העומדים לרשותה הם קביעה של ייעודי קרקע – מיקום ופריסה, נפח בינוי (כולל גובה הבניה) וזכויות בניה. התכנית הכוללנית אינה עוסקת במגרשים פרטניים, אלא בתכנון עקרוני של מתחמים גדולים. לצד הוראות מחייבות, התכנית עשויה להציע אמצעים משלימים למימוש מטרותיה.
יודגש כי התכנית אינה עוסקת בנושאים הקשורים להתנהלות השוטפת של הישוב. כך למשל, התכנית עשויה להקצות שטח המיועד לבית ספר על-יסודי, אולם אינה קשורה בבנייתו בפועל או בתפעולו השוטף. יחד עם זאת, בישובים רבים, יעדי התוכנית ומטרותיה ישפיעו בין היתר על סדרי העדיפויות ועל תכניות העבודה השוטפות של המועצה.

באיזה מרחב עוסקת התכנית? מה השפעתה ​​על הזיקה ליישובים הסובבים?

ככלל, תכנית מתאר כוללנית עוסקת בכלל שטח הרשות המקומית הנדונה, כאשר גבולות התכנית מסומנים בתשריט בקו כחול. במצב הנוכחי, שטח המועצה המקומית מיתר גדול בהרבה מהשטח הבנוי של היישוב מיתר, וכולל שטחים פתוחים רבים וכן את מיקומם ושטחם של היישובים כרמית, חירן ויתיר. לפיכך, במצב הנוכחי, התכנון מתבצע על כלל המרחב ושם דגש על הזיקות, הקישורים והתפקוד של המרחב על חלקיו השונים.
עם זאת, יש לציין שהגדרת תחומי שיפוט ושיוך מוניציפלי אינם באחריות תכנית המתאר והנושא נידון כעת בועדה הגיאוגרפית דרום של משרד הפנים. ככל שתתקבל החלטה לשנות את תחום השיפוט של המועצה המקומית, ייתכן והדבר ישפיע על מרחב התכנון.

כיצד מתבצע תהליך ​התכנון?

תהליך הכנת תכנית המתאר כולל ארבעה שלבים. בשלב הראשון נערך מיפוי מעמיק של המצב הקיים בישוב על שלל היבטיו. בשלב השני מגובשים חזון, מטרות ויעדי התוכנית, ולאחריהם בשלב השלישי חלופות תכנון, שמתוכן נבחרת החלופה המועדפת. בשלב הרביעי  והמסכם של הכנת התוכנית מפותחת חלופה זו לכדי מסמכים, המוגשים לאישור מוסדות התכנון. התהליך מלווה בוועדות עבודה והיגוי מטעם מינהל התכנון, משרדי הממשלה וגופים רלוונטיים נוספים (כגון רשות מקרקעי ישראל).

מהו הליך שיתוף הצי​בור המלווה את התכנית?

מינהל התכנון מחייב כל הכנה של תכנית מתאר בליווי של הליך שיתוף ציבור. הליך זה יכול שיכלול מפגש ציבורי אחד או יותר, קבוצות מיקוד, ו\או סקר ציבורי רחב. בנוסף, בסיכום כל שלב מועלים תוצרי התכנון לאתר המועצה המקומית לעיון הציבור. בתכנית זו ניתן יהיה לעיין בחומרים בכתובת: bit.ly/MitarMetarInfo.
את הליך שיתוף הציבור לתכנית זו פתחנו במפגש ציבורי רחב שהתקיים בתאריך 29.5.17, בו השתתפו כ-150 תושבים. במהלך המפגש, הצגנו בקווים כלליים את תהליך העבודה והנושאים העיקריים בהם עוסקת תכנית המתאר ושמענו מתושבי מיתר מה לדעתם הם הצרכים העיקריים של הישוב וכיצד הם מבקשים לראות את המשך התפתחותו.
לקראת השלב השני של הכנת התכנית, מתוכנן בתאריך 26.9.17 מפגש ציבורי נוסף, בו נשתף את התושבים בהתקדמות עבודת צוות התכנון ונבקש את התייחסותם לכיווני הפיתוח המוצעים, בדרך לגיבוש תמונת עתיד רצויה למיתר, ממנה יגזרו המטרות והיעדים של התוכנית.

מטעם מי מת​​​​​​בצע תהליך הכנת תכנית מתאר כוללנית למיתר?

תכנית המתאר למועצה המקומית מיתר מקודמת בידי מינהל התכנון במשרד האוצר, בשיתוף המועצה המקומית, ובאמצעות צוות תכנון רב-תחומי ובין-משרדי, בהובלת משרד פרחי-צפריר אדריכלים.

מי מאשר ​את התכנית?

מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית הינו הועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום, בהמלצת הועדה המקומית. לאחר דיון ראשוני בתכנית, היא מופקדת להתנגדויות הציבור, ולאחר שמיעתן נערך דיון נוסף למתן תוקף.

מה היחס בין תכנ​​ית המתאר לבין תכניות אחרות המקודמות במרחב?

תכנית המתאר כפופה לתוכניות הארציות והמחוזיות. תהליך הכנת תכנית מתאר הינו תהליך ממושך העשוי לארוך מספר שנים, ואין ביכולתה של התכנית לעצור לחלוטין מהלכי תכנון מקבילים המתחוללים במרחב התכנון (תכניות מפורטות או תכניות מתאר אחרות). עם זאת, ייתכן בהחלט שהועדה המחוזית תיקח בחשבון את התובנות של תכנית המתאר (גם טרם אישורה) בבואה לבחון תכניות אחרות. נוסף על כך, תכנית המתאר יכולה לוודא שלתכניות אלו ניתן מענה הולם בתחומים שצוינו מעלה.

כיצד ניתן ליצור קשר ​​​עם צוות התכנון?

בכל שאלה או הערה, הנכם מוזמנים לפנות לחגית ג'יניאו אדיב, יועצת שיתוף הציבור של התכנית, בטלפון 050-5552969 או בכתובת הדוא"ל zohargin@bezeqint.net.​