הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוק רישוי עסקים

​חוק רישוי עסקים תשכ"ח– 1968 נועד להביא למימוש המטרות הבאות:
 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים - בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות - בטיפול משטרת ישראל.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - בטיפול משרד התמ"ת.
 • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות - בטיפול משרד החקלאות.
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים - בטיפול משרד הבריאות.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות – מועצה מקומית  מיתר
למידע מורחב אודות חוק רישוי עסקים המלא לחץ כאן (נפתח בחלון חדש)

פירוש למושג "תנאים":
רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, היתר זמני ואו אישור,  בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.
ישנם שלושת סוגי תנאים שעומדים לרשות המועצה המקומית מיתר ולמנהל המחלקה לרישוי עסקים שבסמכותם להתנות מתן רישיון העסק או כל אישור הפעלה אחר בין אם קצוב וזמני ובין אם תקופתי וקבוע, כדלקמן.
תנאי מוקדם -תנאי שיש לקיימו לפני שינתן הרישיון או ההיתר הזמני.
תנאי ברישיון – תנאי שיש לקיימו ולעבוד לפיו באופן קבוע ככל שהעסק פועל
תנאי נוסף – תנאי שהרשות או מי מטעמה שהיה מוסמך להוציא אותו גם לאחר שהופק הרישיון.
 
חשוב לדעת:
 1. קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף / לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לתקופה עפ"י הפריט , בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.
 2. ערעור: ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים על סירוב למתן רישיון / ביטול  רישיון / תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים או שאינו עומד בקיומו.
 3. השגה: ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו ע"י שירותי הכבאות.
 4. שימוש חורג:  כל נכס ששימושו חורג מהרשום בהיתר הבניה המקורי, מחוייב להגיש בקשה לשימוש חורג..כל מבנה המשמש או האמור לשמש עסק שאינו מוגדר כמתאים למה שרשום בהיתר הבניה, אינו יכול לפעול ללא קבלת אישור מקדמי לשימוש חורג, כאשר לא תמיד הבקשה יכולה להיענות בחיוב וזה במקרים בהם מחלקת הנדסה בהתאם לשיקול דעתה רואה בזה הפרעה או סכנה העלולה להפריע לשלום הציבור ובטיחותו.
 5. חידוש תקופת שימוש חורג : גם אם אושר שימוש חורג לעסק, העסק ,עסק זה מחייב חידוש תקופתי. על כן הרישיון שיופק  הינו היתר זמני ולא תהיה תקופתו ארוכה יותר מזמן שניתן ההיתר לשימוש חורג. [יש לקחת בחשבון זמן שלוקח תהליך שינוי יעוד]