הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

סרגל זמנים לבקשות

במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח, הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרישיון / היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל ברשות המקומית.
 
סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון

​סה"כ משך התהליך
​טיפול הרשות המקומית להנפקת רישיון
​טיפול נותני וגורמי אישור
​טיפול ברשות המקומית

​חודשיים
​7 ימים
​30 ימים
​21 ימים
​זמן מינימום
​שישה חודשים​
​7 ימים
​90 ימים
​45 ימים
​זמן מקסימום


​סרגל זמנים לחידוש רישיון
​הרשו​ת המקומית
​נותני אישור
​הרשות המקומית
​הודעה לבעל רישיון מתקופתי / זמני על הנפקת רישיון (מחייב את בעל הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה ). או לחילופין דחיית הבקשה 
​תשובת נותני האישור לרשות המקומית
​רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור
​פעולה
​14 יום לפני סיום תוקף הרישיון
​60 יום לפני סיום תוקף הרישיון
​90 יום לפני סיום תוקף הרישיון

​זמן


​הערות:
זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.
עיכוב מצד מגיש הבקשה תאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים ישתנה בהתאם.
 
רישיון העסק – רישיון זה אישי על שם מגיש הבקשה, מתייחס לכתובת העסק, מאשר את סוג העסק, כאשר כל אלו כלולים בו.
החוק מחייב הצגת רישיון העסק במקום הנראה לעיני כל.
 
הרישיון
הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.
הצגת רישיון
החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.
 
הנפקת רישיון עסק
הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.
 
ביטול רישיון
הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.
 
חידוש רישיון
יש לחדש הרישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק , במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
 
זכות כניסה
החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.