הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תהליך הרישוי

שלב א': מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה
 1. ​חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות. זכרו! - "סוף מעשה במחשבה תחילה". ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה. למותר לציין כי ביחידות לרישוי עסקים הוקמו אתרי אינטרנט, שיכולים לחסוך זמן הגעה של המבקש לרישוי עסק.

 מידע מקדמי שנמסר למבקש:
 1. ​הגדרת סוג העסק עפ"י  צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
 3. בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכד'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל-"שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון ובנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון: תוכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית.  הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.
           
שלב ב': הגשת הבקשה ותשלום אגרה:
על המבקש להגיש למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו. ניתן לשלם אגרה באתר המקוון של המועצה.

שלב ג': בחינת הבקשה
הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים  ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

שלב ד': העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור
הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מחלקת ההנדסה / הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות וכן לגורמים נוספים בתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
 
הערה:
כל גורם מאשר / נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה': בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני
היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.
תשובה חיובית
הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את מנהל מחלקת רישוי עסקים ואת מנהל אגף שפ"ע.
תשובה שלילית של נותן האישור
הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
מתן תנאים מוקדמים
הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו': הנפקת רישיון עסק / היתר זמני
הנפקת רישיון עסק / היתר זמני יכולה להיעשות בשני צורות אפשריות כנהוג ברשות המקומית:
אפשרות 1:
 1. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).
 3. מתן הרישיון ביד.
אפשרות 2:
 1. משלוח הרישיון לבעל העסק בדואר רשום תוך דרישה לקבל ממנו בחזרה הצהרה שלא נעשו שינויים בעסק.
 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).
הערות:
 • ​רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.
 • ​אין תוקף לרישיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.