חוקי עזר

רקע כללי

חוקי העזר הם חוקים שמתקינה הרשות המקומית[1], ואפשר לראות בהם סוג של חקיקת משנה[2]. בעזרת חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים. נוסף על כך, חוקי העזר מאפשרים לרשות המקומית להטיל על בעלי נכסים או מחזיקיהם את החובה לבצע פעולות מסוימות בנכסים אלו ולהימנע מפעולות אחרות כדי לשמור על טובת הציבור, בריאותו וביטחונו. חוקי העזר נועדו גם לתת לרשויות המקומיות את הסמכות להטיל על התושבים תשלומים שונים (היטלים, אגרות, דמי השתתפות ותשלומי הוצאות) כדי לממן את פעולותיהן לרווחת תושביהן וכדי לחלק את הנטל באופן הוגן בין התושבים.

[1]        הסמכות להתקנת חוקי עזר נקבעה בסעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – פקודת העיריות), ובסעיפים 14 ו-22 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] (להלן – פקודת המועצות המקומיות).

[2]        החקיקה הראשית היא החוקים שהתקינה הכנסת, ובהם פקודות הרשויות המקומיות לסוגיהן. התקנות והצווים שפרסמו השרים מכוחם של החוקים הם בגדר חקיקת משנה.

  
  
  
חוק העזר להורדה
חוק עזר למיתר (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשע"ז - 201707/10/2018הסדרת שמירה
חוק עזר למיתר (שירותי שמירה), התשנ"א 1990החוק בוטל בחש"מ 867 עמוד 22714/02/2017הסדרת שמירה
חוק עזר למיתר (צעצועים מסוכנים), התשמ"ט - 198805/01/2006צעצועים מסוכנים
חוק עזר למיתר (שירותי שמירה), התשנ"א - 199005/01/2006הסדרת שמירה
הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי מועצה מקומית מיתר15/05/2003בעלי חיים
חוק עזר למיתר (הסדרת השמירה), התשמ"ז - 198720/02/2003הסדרת שמירה
חוק עזר למיתר (הריסת מבנים מסוכנים), התשמ"ח - 198816/02/2003הריסת מבנים מסוכנים
חוק עזר למיתר (אספקת מים), תשמ"ז - 198713/02/2003אספקת מים
חוק עזר למיתר (החזקת בעלי חיים), התשמ"ט - 198809/02/2003בעלי חיים
חוק עזר למיתר (אגרת ביוב), תשמ"ט - 198827/01/2003ביוב
חוק עזר למיתר (סלילת רחובות), התשמ"ח - 198822/01/2003סלילת רחובות
חוק עזר למיתר (שמות לרחובות ולוחיות מספר לבנינים), התשמ"ט - 198822/01/2003סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים
חוק עזר למיתר (מודעות ושלטים), התשמ"ח - 198820/01/2003מודעות ושלטים
חוק עזר למיתר (הצמדה למדד), התשמ"ט - 198819/01/2003הצמדה למדד
חוק עזר למיתר (שימור רחובות), התשמ"ח - 198814/01/2003שימור רחובות
חוק עזר למיתר (שמירת הסדר והנקיון), התשמ"ח - 198814/01/2003שמירת הסדר והניקיון
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית מיתר13/01/2003החזקת מקלטים
חוק עזר למיתר (אגרת תעודת אישור), תשמ"ז - 198713/01/2003אגרת תעודת אישור
חוק עזר למיתר (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה), התשנ"ב - 199213/01/2003תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה
חוק עזר למיתר (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ח - 198809/01/2003חניה