הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​רקע כללי

חוקי העזר הם חוקים שמתקינה הרשות המקומית[1], ואפשר לראות בהם סוג של חקיקת משנה[2]. בעזרת חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים. נוסף על כך, חוקי העזר מאפשרים לרשות המקומית להטיל על בעלי נכסים או מחזיקיהם את החובה לבצע פעולות מסוימות בנכסים אלו ולהימנע מפעולות אחרות כדי לשמור על טובת הציבור, בריאותו וביטחונו. חוקי העזר נועדו גם לתת לרשויות המקומיות את הסמכות להטיל על התושבים תשלומים שונים (היטלים, אגרות, דמי השתתפות ותשלומי הוצאות) כדי לממן את פעולותיהן לרווחת תושביהן וכדי לחלק את הנטל באופן הוגן בין התושבים.

  1. הסמכות להתקנת חוקי עזר נקבעה בסעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – פקודת העיריות), ובסעיפים 14 ו-22 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] (להלן – פקודת המועצות המקומיות).
  2. החקיקה הראשית היא החוקים שהתקינה הכנסת, ובהם פקודות הרשויות המקומיות לסוגיהן. התקנות והצווים שפרסמו השרים מכוחם של החוקים הם בגדר חקיקת משנה.​

חוקי ה​עזר

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם חוק העזרנושאתאריך עדכוןחוק העזר להורדה
חוק עזר למיתר (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשע"ז - 2017הסדרת שמירה07/10/2018 00:00:00להורדההסדרת שמירהלהורדה
חוק עזר למיתר (שירותי שמירה), התשנ"א 1990החוק בוטל בחש"מ 867 עמוד 227הסדרת שמירה14/02/2017 00:00:00להורדההסדרת שמירהלהורדה
חוק עזר למיתר (צעצועים מסוכנים), התשמ"ט - 1988צעצועים מסוכנים05/01/2006 00:00:00להורדהצעצועים מסוכניםלהורדה
חוק עזר למיתר (שירותי שמירה), התשנ"א - 1990הסדרת שמירה05/01/2006 00:00:00להורדההסדרת שמירהלהורדה
הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי מועצה מקומית מיתרבעלי חיים15/05/2003 00:00:00להורדהבעלי חייםלהורדה
חוק עזר למיתר (הסדרת השמירה), התשמ"ז - 1987הסדרת שמירה20/02/2003 00:00:00להורדההסדרת שמירהלהורדה
חוק עזר למיתר (הריסת מבנים מסוכנים), התשמ"ח - 1988הריסת מבנים מסוכנים16/02/2003 00:00:00להורדההריסת מבנים מסוכניםלהורדה
חוק עזר למיתר (אספקת מים), תשמ"ז - 1987אספקת מים13/02/2003 00:00:00להורדהאספקת מיםלהורדה
חוק עזר למיתר (החזקת בעלי חיים), התשמ"ט - 1988בעלי חיים09/02/2003 00:00:00להורדהבעלי חייםלהורדה
חוק עזר למיתר (אגרת ביוב), תשמ"ט - 1988ביוב27/01/2003 00:00:00להורדהביובלהורדה
חוק עזר למיתר (סלילת רחובות), התשמ"ח - 1988סלילת רחובות22/01/2003 00:00:00להורדהסלילת רחובותלהורדה
חוק עזר למיתר (שמות לרחובות ולוחיות מספר לבנינים), התשמ"ט - 1988סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים 22/01/2003 00:00:00להורדהסימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים להורדה
חוק עזר למיתר (מודעות ושלטים), התשמ"ח - 1988מודעות ושלטים20/01/2003 00:00:00להורדהמודעות ושלטיםלהורדה
חוק עזר למיתר (הצמדה למדד), התשמ"ט - 1988הצמדה למדד19/01/2003 00:00:00להורדההצמדה למדדלהורדה
חוק עזר למיתר (שימור רחובות), התשמ"ח - 1988שימור רחובות14/01/2003 00:00:00להורדהשימור רחובותלהורדה
חוק עזר למיתר (שמירת הסדר והנקיון), התשמ"ח - 1988שמירת הסדר והניקיון14/01/2003 00:00:00להורדהשמירת הסדר והניקיוןלהורדה
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית מיתרהחזקת מקלטים13/01/2003 00:00:00להורדההחזקת מקלטיםלהורדה
חוק עזר למיתר (אגרת תעודת אישור), תשמ"ז - 1987אגרת תעודת אישור13/01/2003 00:00:00להורדהאגרת תעודת אישורלהורדה
חוק עזר למיתר (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה), התשנ"ב - 1992תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה13/01/2003 00:00:00להורדהתרנים אזוריים לאנטנות טלויזיהלהורדה
חוק עזר למיתר (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ח - 1988חניה09/01/2003 00:00:00להורדהחניהלהורדה
​​