הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוק חופש המידע

​​​​​רקע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999.
תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.
חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע (הכוונה לכל מידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי" – כתוב, מודפס, מצולם וכדומה), מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.
הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, אבל החוק גם קובע חריגים לכלל כמו בטחון המדינה ופגיעה בפרטיות. אם החריגים מתקיימים, הרשות איננה חייבת למסור את המידע. בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.
כמו כן, החוק מחייב את הרשות הציבורית לפרסם מיוזמתה את הכללים על פיהם היא עובדת ("הנחיות מנהליות") וכן דו"ח שנתי אחת לשנה.

​לחוק נקבעו שלוש תקנ​​ות בקשר אליו:

 • ​תקנות כלליות – עוסקות בתוכן של דו"ח חופש המידע אותו צריכה רשות ציבורית לפרסם אחת לשנה.
 • תקנות האגרות – חוק חופש המידע קובע כי הגשת בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרה. תקנות אלו עוסקות בסוגי האגרות ואופן חישובן. בקשת חופש המידע פטורה מאגרה במקרה ובו המידע שאדם ביקש נוגע לעצמו או במקרה בו הבקשה נוגעת למידע אודות נהלים, שהרשות הייתה צריכה לפרסם ממילא.
 • תקנות איכות הסביבה – תקנות המחייבות רשות שיש בידה מידע אודות חומרים מסוכנים שנפלטו לסביבה, לפרסם את הנתונים אודות מידע זה. 
להגשה מקוונת של בקשה לקבלת מידע, לחצו כאן
לאתר חוק חופש המידע (להסברים נוספים על החוק ועיון במאגר התשובות) – לחץ כאן

מושגים, נהלים ודרכי פעולה

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות – החל מ 1/9/1999.

איזה מידע לא?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

מי הממונה על החוק?

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.·
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
 • אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, לתקליטור – 2.5 ש"ח.
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה 150 ₪.
את אגרת בקשת המידע ניתן לשלם במזומן/אשראי/המחאה למחלקת הגבייה או באמצעות אתר האינטרנט של המועצה לתשלום אגרה לחץ כאן
בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

מתן פטורים – הבהרות

 • מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם בעל זכאות לקבלת קצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

התחייבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול החל מהשעה השלישית ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר , תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
משלוח טופס הפניה הינו הסכמה להתחייבות.

שובר תשלום עבור אגרת בקשה על סך 20 ישלח במידה ואינך פטור\ה מתשלום. הטיפול בבקשה יחל עם קבלת אישור התשלום.
מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה.
מסמכים נלווים לפניה יש לשלוח בנפרד בדואר אלקטרוני.

יישום חוק חופש המידע במועצה מקומית מיתר

בקשות לקבלת מידע יש להפנות למר' לירון אברגיל, ממונה על חוק חופש המידע בדוא"ל​: foi@metar.muni.il

הממונה על חוק חופש המידע במועצה:

 • לירון אברגיל, מנהל מערכות מידע
 • פניות באמצעות הדוא"ל: foi@metar.muni.il

דו"חות הממונה על חוק חופש המידע​​

  
  
קישור להורדה
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע2020
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע2019
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע2018
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע2017