הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מאגר יועצים וספקים

​​​​מועצה מקומית מיתר מזמינה ספקים ויועצים להצטרף למאגר הספקים או היועצים של המועצה.

בהתאם להוראות סעיף 8 לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות התשי"ח 1958 ,מבקשת המועצה המקומית מיתר (להלן – המועצה) לעדכן את מאגר הספקים שלה לקבלת שירותים שונים ומזמינה בזאת ספקי מוצרים ו/או שירותים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש בקשות להיכלל במאגר הספקים של המועצה (להלן – מאגר הספקים או המאגר) לצורך מכרזי זוטא ומקרים בהם המועצה רשאית, ע"פ דין, להתקשר לביצוע עבודות בהליכי קבלת הצעות מחיר. שתפרסם המועצה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה.​


​​